This is my archive

Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie

Inwestor: MAWAT DEVELOPER

Termin rozpoczęcia: 3.2020

Planowany termin zakończenia: 2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka.

Budowa budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie

Inwestor: ADMA DEVELOPMENT

Termin rozpoczęcia: 2020

Planowany termin zakończenia: trzeci kwartał 2021

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym.
Firma ATB jako partner wykonawcy, realizuje roboty budowlane.

Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie

Inwestor: Gmina Miejska Kraków

Termin rozpoczęcia: 09.2018

Inwestycja zakończona: pierwszy kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie przy ul. Rybnej. Obecnie realizowany etap III polega na rozbiórce budynku kwarantanny oraz budowie budynku „C” wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznych – wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej. W zakres prac budowlanych wchodzi również zagospodarowanie terenu schroniska oraz przełożenie sieci zewnętrznych.

Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach

Inwestor: Miejsko – Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzeszowicach

Termin rozpoczęcia: 4.2019

Planowany termin zakończenia: pierwszy kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Głównej w Krzeszowicach”.
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych.

Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kozłowie

Inwestor: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie

Termin rozpoczęcia: 11.2019

Planowany termin zakończenia: pierwszy kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa Ośrodka Zdrowia w Kozłowie.

Rewitalizacja podwórek międzyblokowych w Rzeszowie

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Termin rozpoczęcia: 12.2019

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych poprawiających standard przestrzeni międzyblokowych osiedla Andresa w Rzeszowie. Celem jest integracja mieszkańców poprzez stworzenie miejsc sprzyjających wypoczynkowi i aktywności przy ul. Boruty Spiechowicza.

Budowa kanalizacji sanitarnej gmina Baranów Sandomierski

Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski

Termin rozpoczęcia: 2018

Planowany termin zakończenia:

Firma ATB realizuje inwestycję jako partner konsorcjum.

Zamówienie składa się z 2 części. I część obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska wraz z przepompowniami oraz przekroczeniem drogi wojewódzkiej. II część to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie wraz z przepompowniami, przekroczeniem linii kolejowej, przebudową rurociągu sanitarnego ciśnieniowego, budowie kanalizacji pod drogą wojewódzką, budową tłoczni ścieków sanitarnych.

Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Koprzywnica

Inwestor: Gmina Koprzywnica

Termin rozpoczęcia: 07.2018

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2020 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.